Koje su dužnosti posrednika prema klijentu?

Posrednik u osiguranju i reosiguranju dužan je obavljati poslove posredovanja tako da štiti interese ugovaratelja osiguranja, ugovaratelja reosiguranja odnosno osiguranika.

Radi ispunjavanja ove obveze posrednik u osiguranju i reosiguranju je dužan:

  • načiniti odgovarajuću analizu rizika i odgovarajuća načela pokrića
  • pisano obrazložiti razlog svog prijedloga osiguravatelja odnosno reosiguravatelja i izvijestiti ga o visini provizije određene za sklapanje ugovora o osiguranju/ reosiguranju
  • u ime ugovaratelja osiguranja odnosno reosiguranja posredovati kod sklapanja
  • ugovora o osiguranju/reosiguranju koje je sukladno zahtjevu ugovaratelja osiguranja odnosno reosiguranja s obzirom na osigurateljno pokriće, pri čemu ta obveza može biti ograničena samo na određene usluge osiguranja odnosno reosiguranja, ako posrednik u osiguranju o tome izričito obavijesti osiguranika,
  • obavijestiti društvo za osiguranje odnosno reosiguranje o traženju ponude ugovaratelja osiguranja/ reosiguranja za zaključivanje ugovora o osiguranju/reosiguranju,
  • uručiti ugovaratelju osiguranja odnosno reosiguranja policu osiguranja odnosno ugovor o reosiguranju te druge akte vezane za ugovor o osiguranju/reosiguranju,
  • provjeriti sadržaj police osiguranja odnosno ugovora o reosiguranju,
  • pružati pomoć ugovaratelju osiguranja/reosiguranja odnosno osiguraniku za vrijeme trajanja ugovora o osiguranju/ reosiguranju i to kako prije tako i nakon nastupanja osiguranog slučaja, te se ponajprije brinuti da ugovaratelj osiguranja/reosiguranja odnosno osiguranik poduzme sve pravne radnje koje su bitne za očuvanje odnosno realizaciju prava temeljem ugovora o osiguranju/ reosiguranju poduzima u rokovima određenim za poduzimanje tih pravnih radnji,
  • stalno provjeravati ugovore o osiguranju/ reosiguranju koje je ugovaratelj osiguranja odnosno reosiguranja zaključio njegovim posredovanjem te izraditi prijedloge za izmjenu ovih ugovora o osiguranju