Broker u osiguranju

Naš je posao da vam osiguramo najbolje pokriće i pripremimo optimalan program osiguranja, prilagođen vašim potrebama i željama. Za svoj posao jamčimo i policom osiguranja od profesionalne odgovornosti, a  koja vama jamči naknadu za slučaj našeg profesionalnog propusta.  Naš je posao reguliran Zakonom o osiguranju koji kaže da je Društvo za brokerske poslove u osiguranju i/ili reosiguranju  pravna osoba sa sjedištem u Republici Hrvatskoj koja po nalogu stranke obavlja poslove distribucije osiguranja i/ili distribucije reosiguranja i upisana je u registar Agencije na temelju dozvole Agencije (HANFA) za obavljanje poslova distribucije osiguranja ili na temelju dozvole Agencije za obavljanje poslova distribucije reosiguranja.

Sukladno odredbama Zakona, dužni smo pružati pomoć ugovaratelju osiguranja, ugovaratelju reosiguranja, odnosno osiguraniku pri izvršavanju prava i obveza iz ugovora o osiguranju za vrijeme trajanja ugovora o osiguranju, odnosno reosiguranju, i to i prije i nakon nastupanja osiguranog slučaja te se ponajprije brinuti da ugovaratelj osiguranja, ugovaratelj reosiguranja, odnosno osiguranik poduzme sve pravne radnje koje su bitne za očuvanje, odnosno realizaciju prava na temelju ugovora o osiguranju, odnosno reosiguranju u rokovima određenim za poduzimanje tih pravnih radnji,

Također, obavezni smo stalno provjeravati ugovore o osiguranju, odnosno reosiguranju koje je ugovaratelj osiguranja, odnosno reosiguranja sklopio na temelju naše  distribucije te izraditi prijedloge za izmjenu ovih ugovora o osiguranju, odnosno reosiguranju radi što bolje zaštite kada je potrebno.

Poslovi posrednika u osiguranju i reosiguranju su poslovi u svezi s pregovaranjem s društvom za osiguranje odnosno društvom za reosiguranje čiji je predmet nastojanje da se budućem ugovaratelju osiguranja, odnosno reosiguranja sukladno njegovim zahtjevima, odnosno potrebama, omogući zaključivanje ugovora o osiguranju odnosno reosiguranju.
Posao posrednika u osiguranju i reosiguranju reguliran je Zakonom o osigurenju.

u osiguranju i reosiguranju je djelatnost pokretanja, predlaganja ili obavljanja poslova pripreme za zaključivanje ugovora o osiguranju odnosno reosiguranju, pomoć pri izvršavanju prava iz ugovora o osiguranju odnosno ugovora o reosiguranju, a posebno pri rješavanju odštetnih zahtjeva naslovljenih na društvo za osiguranje odnosno društvo za reosiguranje.

Posrednik (Broker) u osiguranju i reosiguranju je fizička osoba koja je dobila ovlaštenje za obavljanje poslova posredovanja u osiguranju i reosiguranju. Ovlaštenje izdaje Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga – HANFA.