Broker u reosiguranju

Osiguravajuća društva u cilju unaprijeđenja solventnosti svoju izloženost rizicima moraju limitirati na prihvatljivu razinu. To se može postići adekvatnim strukturiranjem programa reosiguranja, odnosno kombinacijom transfera rizika u reosiguranje s drugim oblicima transfera rizika i određivanjem adekvatne veličine samopridržaja. Iz tog je razloga potreban strateški pristup reosiguranju koji, između ostalog, obuhvaća analize prošlih događaja, kao i očekivanih budućih troškova a sve kako bi se pribavilo reosigurateljno pokriće koje će zadovoljiti unaprijeđenje kapaciteta i upravljanje portfeljom rizika koje je osiguratelj prihvatio od osiguranika.

LINK INSURANCE BROKERS aktivno posreduje na međunarodnom reosigurateljnom tržištu i za razliku od posredovanja u osiguranju, kod posredovanja u reosiguranju naš je klijent osiguravajuće društvo. 

Link (RE)insurance Brokers u mogućnosti je pružiti rješenja koja su usredotočena na klijenta koristeći kombinaciju tradicionalnih i netradicionalnih proizvoda.

U svom poslu pristupamo različitoj ponudi pružatelja kapaciteta.  Kroz naše odnose s tradicionalnim reosiguravateljima, u mogućnosti smo odabrati najprikladniji izvor kapaciteta i strukture kako bismo ispunili zahtjeve klijenata.

Nudimo sve oblike proporcionalnog reosiguranja kao i excess of loss reosiguranja  na tradicionalnoj i netradicionalnoj osnovi. Veliku pozornost prilikom pružanja podrške svojim klijentima usmjerili smo na asistiranje kod odštetnih zahtjeva, stoga pomno pratimo proces od same prijave štete do konačne likvidacije, čime umanjujemo osigurateljni trošak administracije.