Što je ugovor o osiguranju?

Ugovor o osiguranju je ugovor između osiguranika i osiguravajućeg društva uz ugovorenu naknadu (premiju). Ovim se ugovorom  obvezuje da će, sukladno  načelima uzajamnosti i solidarnosti osiguravajuće društvo, u slučaju da se desi događaj koji predstavlja osigurani slučaj, isplatiti osiguraniku ili nekoj trećoj osobi ugovoreni financijski iznos.